רישום והתייצבות בשירות התעסוקה


כדי להיות זכאי לדמי אבטלה עליך להתייצב בשירות התעסוקה.

שירות התעסוקה נועד לסייע לך במציאת עבודה מתאימה.​ הרישום בשירות התעסוקה וההתייצבות בו הם תנאים הכרחיים לקבלת דמי אבטלה.

בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בשירות התעסוקה, עליך לפנות לשירות התעסוקה.


רישום בשירות התעסוקה

עליך להירשם בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת עבודתך.

ניתן להירשם און-ליין באתר שירות התעסוקה.
לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות בלשכת התעסוקה.

הזכאות לקצבה ותשלום דמי האבטלה נקבעים בהתאם לרישום הראשוני בשירות התעסוקה, לכן חשוב להירשם בסמוך להפסקת העבודה על מנת שלא תאבד את זכאותך לדמי אבטלה.

גם אם התפטרת מהעבודה מרצונך (ללא סיבה מוצדקת), ותהיה זכאי לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום ההתפטרות, חשוב שתירשם בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, כדי שלא תאבד את זכאותך לדמי אבטלה.

עם זאת, מובטל שלא התייצב בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, זכאותו לדמי אבטלה לא תיפגע אם לא חלפו 3 חודשים ממועד הפסקת העבודה ועד ל-1 בחודש שבו התייצב לראשונה בשירות התעסוקה, אך זאת בתנאי שצברת תקופת אכשרה כנדרש,  בחודש שבו היתה הפסקת העבודה.

התייצבות בשירות התעסוקה

עליך להתייצב בשירות התעסוקה בימים ובזמנים שיקבעו לך.

שירות התעסוקה מעביר לביטוח הלאומי מידי חודש דיווח על מספר ימי ההתייצבות שנרשמו לך בחודש הקודם, והביטוח הלאומי משלם את דמי האבטלה בהתאם לדיווח זה.

אי התייצבות בשירות התעסוקה

אם לא התייצבת ביום שנקבע לך, לא ישולמו לך דמי אבטלה בעבור הימים שהיו מההתייצבות הקודמת עד להתייצבות הבאה שלך בשירות התעסוקה.

אם התחלת לעבוד ולכן לא התייצבת ביום שנקבע לך, עליך להצהיר על כך למתאם ההשמה בשירות התעסוקה, כדי שישולמו לך דמי אבטלה בעבור הימים שקדמו לתחילת עבודתך.

סירוב להצעה משירות התעסוקה

אם שירות התעסוקה הציע לך עבודה מתאימה, הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית וסירבת לקבלה - לא ישולמו לך דמי אבטלה עבור 90 הימים מיום הסירוב, בכל פעם שתסרב, ויופחתו לך 30 ימים ממספר ימי האבטלה שלהם אתה זכאי בכל פעם שתסרב.

מחלה

אם היית חולה ביום שנקבע לך להתייצב, ביום ההתייצבות הבא שלך עליך להביא תעודת מחלה מרופא ולהציגה למתאם ההשמה בשירות התעסוקה. אם אתה משתתף בהכשרה מקצועית, עליך להביא את אישור המחלה למרכז ההכשרה שבו אתה לומד.

עבור 2 ימי המחלה הראשונים לא ישולמו דמי אבטלה, אלא אם כן תקופת המחלה נמשכת 12 ימים רצופים לפחות - חשוב שאישור המחלה יכלול גם ימי שבתות וחגים.

בתקופת האבטלה ניתן לשלם דמי אבטלה עבור 30 ימי מחלה לכל היותר. ימים אלו יורדים ממספר ימי האבטלה שלהם אתה זכאי.

שירות מילואים

במקרה שלא התייצבת בשירות התעסוקה מכיוון ששירת במילואים, רצוי להודיע מראש למתאם ההשמה המטפל בך על תקופת המילואים. בתום תקופת המילואים עליך להציג את האישור על תקופת המילואים למתאם ההשמה בשירות התעסוקה.

עבור ימי ההתייצבות בשירות התעסוקה תקבל דמי אבטלה, ועבור ימי שירות המילואים תקבל תגמול מילואים מביטוח לאומי. התגמול שתקבל מביטוח לאומי יהיה לפחות בסכום דמי האבטלה שהיו מגיעים לך אלמלא שירתת במילואים.

ימי אבל

במקרה של אבל במשפחה עקב פטירה של קרוב משפחה, אתה עשוי להיות פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה בתקופת האבל, ולהמשיך לקבל דמי אבטלה עבור תקופה זו. תקופת האבלות נקבעת בהתאם לדת ולקרבה המשפחתית.

נסיעה לחוץ לארץ

אם במהלך תקופת האבטלה נסעת לחוץ לארץ ולא התייצבת בשירות התעסוקה כנדרש, לא ישולמו לך דמי אבטלה בתקופה שבה לא התייצבת בשירות התעסוקה.

עם שובך לישראל, תוכל להמשיך ולקבל דמי אבטלה בהתאם להתייצבותך בשירות התעסוקה, עד לסיום ימי האבטלה שנותרו לך בתקופת האבטלה.

ערעור על החלטת שירות התעסוקה

אם נפגעת מהחלטה של שירות התעסוקה בכל הקשור לשליחה לעבודה, אתה רשאי לערער על ההחלטה לוועדת ערר של שירות התעסוקה - למידע נוסף לחץ כאן.