שיעורי הקצבה


שיעור הענקת האבטלה ליום מחושב באחוזים מהשכר היומי הממוצע שלך בתקופת אכשרה על פי שיעור השתתפותך בפרנסת הוריך.
וזהו אופן החישוב: 

שיעור ההשתתפות בפרנסת ההורים

שיעור הענקת אבטלה מהשכר היומי הממוצע

20% עד 34%
35%
35% עד 49%
50%
50% עד 74%
70%
75% ומעלה

80%


נער ללא הורים יהיה זכאי להענקת אבטלה בשיעור של 80% משכרו היומי הממוצע בתקופת האכשרה.