תנאי זכאות


 1. שירות התעסוקה אינו יכול לספק לך עבודה על פי הכללים, שנקבעו בתקנון שירות התעסוקה. 
 2. השלמת תקופת אכשרה של 100 ימים, שבהם שולמו בעדך דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה, בתוך 360 הימים האחרונים שקדמו ל-1 בחודש שהחלה תקופת אבטלתך.
  במניין 100 הימים האמורים למעלה ייכללו,
  אף ללא תשלום דמי ביטוח, ימי השתתפות בהכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעילות אחרת, שלשכת שירות התעסוקה הפנתה אותך אליה - עד 50 ימים.
  במניין 360 הימים האמורים למעלה לא ימנו את התקופות האלה:

  כל ימי ההשתתפות בהכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעילות אחת כמפורט בתקנות
  מחלה או תאונה - עד 50 ימים
  היעדרות אחרת שלך מעבודתך מסיבות שאינן תלויות ברצונך, לרבות ימי אבל - עד 30 ימים

 3. השתתפת בתקופת אבטלתך בהכשרה מקצועית, בסידורי תעסוקה או בפעילות אחרת, שהציעה לך לשכת שירות התעסוקה.
אם לשכת שירות התעסוקה לא הציעה לך הכשרה מקצועית, או שההכשרה הייתה במרחק 40 ק"מ לכל הפחות ממקום מגוריך הקבוע - תהיה זכאי להענקת אבטלה, גם אם לא השתתפת בהכשרה מקצועית.

זכאותך להענקת אבטלה תיפסק במקרים אלה:

 • אם הפסקת את עבודתך או את השתתפותך בהכשרה מקצועית בלי הצדקה.
 • אם סירבת להצעת עבודה המתאימה לך, לדעת פקיד ההשמה של שירות התעסוקה, או שסירבת להשתתף בהכשרה מקצועית, וכן אם הופסקה השתתפותך בהכשרה המקצועית בגלל הפרה חמורה של משמעת.