הכנסות בתקופת האבטלה


אם בתקופה שאתה מקבל דמי אבטלה יש לך הכנסה מעבודה כשכיר, כעצמאי או מפנסיה - הכנסה זו תופחת מדמי האבטלה שלהם אתה זכאי.

ההפחתה מתבצעת בהתאם לסוג ההכנסה.

הכנסה מעבודה כשכיר

אם אתה עובד כשכיר בזמן שאתה מקבל דמי אבטלה, תוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתך מעבודה.
הכנסתך מעבודה תופחת מדמי האבטלה כך:
  • חישוב השכר היומי הממוצע מעבודה - מחלקים את השכר הברוטו החודשי שלך במספר הימים שבהם עבדת. לדוגמה: אם בחודש שבו אתה מקבל דמי אבטלה עבדת 3 ימים בשכר של 300 ש"ח, אזי השכר היומי הממוצע שלך הוא 100 ש"ח.
  • הפחתת השכר היומי מהקצבה היומית - אם השכר היומי הממוצע שלך נמוך מדמי האבטלה ליום, תקבל את ההפרש ביניהם, ואם השכר היומי הממוצע גבוה מדמי האבטלה, לא תקבל דמי אבטלה.
    לדוגמה: אם אתה מקבל דמי אבטלה ליום בסכום של 150 ש"ח ועבדת בשכר יומי ממוצע של 100 ש"ח, אז בימים בהם עבדת תקבל דמי אבטלה בסכום של 50 ש"ח ליום, ובשאר ימי האבטלה בחודש תקבל דמי אבטלה מלאים בסכום של 150 ש"ח ליום.
אם עבדת מספר ימים בודדים בחודש, וההכנסה בהם היתה נמוכה מדמי האבטלה ליום, תוכל לבקש משירות התעסוקה שלא ירשמו לך ימי אבטלה בימים אלו. כך תקבל דמי אבטלה רק עבור הימים שבהם אתה לא עובד, ולא ינוכו לך מדמי האבטלה הכנסות מעבודה.

שים לב, אתה צריך להגיש לביטוח לאומי בכל חודש את תלוש השכר המציין את מספר הימים שבהם עבדת ואת השכר שלך.
את התלוש תוכל לשלוח בקלות באתר האינטרנט.

שים לב, אם לאחר שהתייצבת בשירות התעסוקה, התחלת לעבוד בעבודה שהשכר היומי הממוצע בה נמוך מדמי האבטלה המגיעים לך ליום, בדוק את זכאותך לקבלת מענק עבודה בשכר נמוך.

מקבל דמי אבטלה שעבד אצל שני מעסיקים

אם עבדת אצל שני מעסיקים ופוטרת על ידי אחד מהם, תוכל לתבוע דמי אבטלה על עבודתך מהמעסיק שפיטר אותך, ולהמשיך לעבוד אצל המעסיק השני.

דמי האבטלה יחושבו לפי הכנסותיך משני המעסיקים, ב-6 החודשים האחרונים שקדמו להפסקת העבודה. מדמי האבטלה ינוכו ההכנסות שאתה ממשיך לקבל מהמעסיק השני.

שים לב, אתה צריך להגיש לביטוח הלאומי בכל חודש את תלוש השכר המציין את מספר הימים שבהם עבדת ואת ההשכר שלך.
את התלוש תוכל לשלוח בקלות באתר האינטרנט.

הכנסה מעבודה כעצמאי

אם אתה עובד כעצמאי בזמן שאתה מקבל דמי אבטלה, תוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתך מעבודה זו.
ההכנסה של עובד עצמאי מחושבת על בסיס ההכנסות השנתיות, ולא ניתן לייחס אותה לחודשים ספציפיים. החישוב הסופי של דמי האבטלה המגיעים לך ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה.

מדמי האבטלה תנוכה הכנסתך מעבודה עצמאית כך:
  • חישוב ההכנסה היומית הממוצעת - את ההכנסה השנתית שלך מעבודה כעצמאי מחלקים ב-12, ואת התוצאה המתקבלת מחלקים ב-30.
  • הפחתת ההכנסה היומית מהקצבה היומית - אם ההכנסה היומית הממוצעת שלך נמוכה מדמי האבטלה ליום, אתה תקבל את ההפרש ביניהם. ואם ההכנסה היומית הממוצעת שלך גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא תקבל דמי אבטלה.

הכנסה מפנסיה

אם אתה מקבל פנסיה מעבודה בזמן שאתה מקבל דמי אבטלה, הכנסה זו תופחת מדמי האבטלה כך:
  • חישוב ההכנסה היומית הממוצעת - את ההכנסה החודשית ברוטו שלך מפנסיה מחלקים ב-30.
  • הפחתת ההכנסה היומית מהקצבה היומית - אם ההכנסה היומית הממוצעת שלך נמוכה מדמי האבטלה ליום, אתה תקבל את ההפרש ביניהם, ואם ההכנסה היומית הממוצעת שלך גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא תקבל דמי אבטלה.

שים לב, עליך להגיש לביטוח הלאומי תלוש פנסיה של החודש הראשון שעבורו אתה תובע דמי אבטלה.
את התלוש ניתן לשלוח בקלות באתר האינטרנט.

הכנסה מקצבת אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות/ רפואית)

אם הפסקת לעבוד בשל מצב בריאותי או בעיה רפואית לתקופה זמנית או לצמיתות, ומשולמת לך בתקופה זו קצבה מחברת ביטוח, שאינה מחייבת פרישה מעבודה - הכנסה זו לא תיחשב כקצבת פרישה מעבודה, והיא לא תנוכה מדמי האבטלה.

למרות זאת, אצל מעסיקים בהם מצב בריאותי לקוי מחייב פרישה מעבודה כדי לקבל קצבה, כדוגמת: משרדי ממשלה, משטרה, שירות בתי הסוהר ועוד, תיחשב הקצבה המשולמת כקצבת פרישה מעבודה, והיא תנוכה מדמי האבטלה.