דלג לתוכן ראשי
דלג לתפריט תחתון
Logo

סכומי הקצבה


סכומי קצבת אזרח ותיק לחודש (החל ב- 01.01.2021)

הרכב משפחה​

סכום

יחיד/ה1,558 ש"ח
יחיד/ה בן/בת 80 ומעלה      1,646 ש"ח
זוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג)*2,342 ש"ח
זוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה 2,430 ש"ח
יחיד/ה + ילד2,051 ש"ח
זוג + ילד (תוספת בעד ילד תשולם רק לאחד מכם)2,835 ש"ח
יחיד/ה + 2 ילדים ויותר**2,544 ש"ח
זוג + 2 ילדים ויותר**3,328 ש"ח

* אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

** התוספת בעד ילד משולמת עבור שני הילדים הראשונים בלבד.

- סכום התוספת עבור כל אחד משני הילדים - 493 ש"ח .

- סכום התוספת הבסיסית עבור בן/בת זוג - 784 ש"ח .

תוספות לקצבה

על סכומים אלה מתווספות התוספות הבאות:

ניכויים מהקצבה

דמי ביטוח בריאות

מקצבת אזרח ותיק שלך (גבר, גרושה, רווקה אלמנה שאינה מקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה או אינה מקבלת קצבת שאירים)
ינוכו דמי ביטוח בריאות בסכום של 200 ש"ח לחודש ליחיד ו-288 ש"ח לחודש לזוג. אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של 104 ש"ח לחודש (ליחיד וגם לזוג).

לתשומת לבך,

  • אם אתה עובד כשכיר, והמעסיק שלך מנכה משכרך דמי ביטוח בריאות, עליך לפנות למעסיקך להפסקת הניכוי הזה.
  • אם אתה מקבל תוספת בקצבה עבור בת הזוג, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג, גם אם בת הזוג עובדת כשכירה.
  • אם אינך מקבל את תוספת בקצבה עבור בת הזוג, מכיוון שהיא מקבלת קצבה מהביטוח הלאומי, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות
    לזוג.
  • לאשה נשואה - לא מנוכים דמי ביטוח בריאות מהקצבה.​

חוב לביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי רשאי לנכות מהקצבה שלך חוב שאתה חייב בדמי ביטוח, מקדמות שקיבלת על חשבון הקצבה או על חשבון קצבאות 
אחרות, סכומים ששולמו לך בטעות או שלא כדין, וכן דמי מזונות המגיעים ממך לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך
(לצורך תשלום דמי מזונות רשאי הביטוח הלאומי להעביר או לעקל את הקצבה).
מבוטח עצמאי ומבוטח שאינו שכיר ואינו עצמאי, החייבים דמי ביטוח- לא תשולם להם קצבת אזרח ותיק, או שתשולם להם קצבת
אזרח ותיק מופחתת (לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום) עד להסדרת החוב במחלקת הגבייה.  
חובה עליך להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי, שיש בו כדי להשפיע על תשלום קצבת האזרח ותיק שלך
(כגון שינוי כתובת, שינוי במצב המשפחתי, שינוי בהכנסות שלך או של בן זוגך). את ההודעה יש למסור בכתב בתוך 30 יום מיום השינוי.