משוחררים משירות צבאי ומשירות לאומי/אזרחי


חיילים ומשרתים בשירות לאומי או אזרחי, אינם זכאים לדמי אבטלה בזמן השירות.

דמי אבטלה למשוחרר משירות סדיר

חייל משוחרר צריך לעמוד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כמו כלל המובטלים:
  • כדי לקבל דמי אבטלה עליך להתייצב בשירות התעסוקה.
  • אתה נדרש לצבור תקופת אכשרה של 12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו להתייצבותך בשירות התעסוקה, ככל מובטל אחר. במניין החודשים הנדרשים לצורך תקופת האכשרה יכולים להילקח בחשבון 6 חודשי שירות סדיר, לכל היותר.

מספר הימים המקסימלי בהם תוכל לקבל דמי אבטלה, אם התחלת את תקופת האבטלה בשנה הראשונה לשחרורך משירות סדיר - 70 ימים.
סכום דמי האבטלה שתקבל יחושב לפי השכר שלך שקדם לתחילת תקופת האבטלה, ובכל מקרה לא יפחת מהסכום המינימלי הקבוע בחוק לחייל משוחרר - 128.37 ש"ח ליום.

לימודים בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה 

אם התחלת ללמוד בהכשרה מקצועית בשנה הראשונה לשחרורך משירות סדיר, אתה לא צריך לצבור תקופת אכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה. כמו כן, אם בשנה הראשונה לשחרורך התפטרת מעבודתך כדי ללמוד בהכשרה מקצועית, תיחשב כמי שעזב את עבודתו מסיבה מוצדקת.

מספר הימים המקסימלי בהם תוכל לקבל דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית בשנה הראשונה לשחרורך - 70 ימים, לכל היותר.

עם זאת, אם אתה זכאי לדמי אבטלה, אתה לומד בהכשרה מקצועית והשכלתך נמוכה מ-12 שנות לימוד, ישולמו לך דמי אבטלה בזמן לימודיך לתקופה של 138 ימים, לכל היותר.


סכום דמי האבטלה שתקבל יחושב לפי השכר שלך שקדם לתחילת תקופת האבטלה, ובכל מקרה לא יפחת מהסכום המינימלי הקבוע בחוק לחייל משוחרר - 128.37 ש"ח ליום.

דמי אבטלה למשוחרר משירות לאומי או אזרחי

כל תנאי הזכאות לדמי אבטלה שחלים על חיילים משוחררים משירות סדיר, חלים גם על משוחררי שירות לאומי או אזרחי העומדים באחד משני התנאים הבאים:
  • שירות של 24 חודשים בשירות לאומי או אזרחי
  • אישה ששירתה בשירות לאומי או אזרחי 6 חודשים לפחות, ונישאה בתוך 30 ימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות

מי ששירת בשירות לאומי או אזרחי למשך תקופה קצרה יותר, צריך לעמוד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כמו כלל המובטלים.

דמי אבטלה למשוחרר משירות קבע

אם השתחררת משירות קבע, אתה עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה מיד עם שחרורך.
אתה צריך לעמוד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כמו כלל המובטלים: עליך להתייצב בשירות התעסוקה ולצבור תקופת אכשרה ככל מובטל אחר.

שים לב, חודשי השירות בקבע ייחשבו לך כחודשי עבודה  של עובד שכיר.

מענק עבודה נדרשת (מועדפת)

חיילים משוחררים משירות סדיר ומי שסיימו שירות לאומי או אזרחי, ועבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת בתוך שנתיים מיום שחרורם, זכאים למענק מהביטוח הלאומי - למידע נוסף לחץ כאן.


סכום הקצבה החל ב- 01.01.2024