איך מחשבים את דמי האבטלה?לחישוב קל ומהיר של הקצבה בהתאם לשכר שלך, תוכל להיעזר במחשבון לחישוב דמי האבטלה.


שיעור דמי האבטלה מחושב באחוזים מהשכר היומי הממוצע של המובטל, ולאחר השוואתו לסכום היומי הבסיסי לחישוב קצבאות - 380 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), בהתאם למפורט בטבלה בהמשך.

השכר היומי הממוצע יחושב לפי סך כל ההכנסה (החייבת בתשלום דמי ביטוח) ב- 6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו נרשמת לראשונה בשירות התעסוקה, מחולק ב-150.

 שיעור דמי האבטלה באחוזים מהשכר היומי הממוצע של המובטל

 


דמי אבטלה למי שמלאו לו 28 שנים

דמי אבטלה למי שעדין לא מלאו לו 28 שנים

  מחלק השכר שעד מחצית הסכום היומי הבסיסי

80%

60%

מחלק השכר הגבוה ממחצית הסכום היומי הבסיסי עד לשלושה רבעים מהסכום היומי הבסיסי

50%

40%

מחלק השכר הגבוה משלושה רבעים מהסכום היומי הבסיסי עד למלוא הסכום היומי הבסיסי

45%

35%

מחלק השכר הגבוה מהסכום היומי הבסיסי עד ל-5 פעמים הסכום היומי הבסיסי

30%

25%

 

 

דוגמה לחישוב דמי אבטלה ליום למובטל שמלאו לו 28 שנים:
השכר היומי הממוצע של מובטל - 400 ש"ח
הסכום היומי הבסיסי לחישוב הקצבאות - 380 ש"ח (החל ב- 01.01.2023)     

 שכרדמי  אבטלה
סך הכול שכר ליום400  
מחלק השכר שעד מחצית הסכום היומי הבסיסי 190

152

(190 כפול 80%)

מחלק השכר הגבוה ממחצית הסכום היומי הבסיסי עד לשלושה רבעים מהסכום היומי הבסיסי95

47.5

(95 כפול 50%)

מחלק השכר הגבוה משלושה רבעים מהסכום היומי הבסיסי עד למלוא הסכום היומי הבסיסי95

42.75

(95 כפול 45%)

מחלק השכר הגבוה מהסכום היומי הבסיסי עד ל-5 פעמים הסכום היומי הבסיסי20

6

(20 כפול 30%)

סך הכול דמי אבטלה ליום 248.25 ש"ח

בכל מקרה לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום על:

  • סכום השווה לשכר היומי הממוצע במשק, 474.8 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), עבור כל יום תשלום - ב-125 ימי התשלום הראשונים;
  • סכום השווה לשני שלישים מהשכר היומי הממוצע במשק, 316.53 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), עבור כל יום תשלום - החל מיום התשלום ה-126 ואילך.

ניכויים מסכום הקצבה

מדמי האבטלה מנוכים התשלומים הבאים:
  • מס הכנסה - מדמי האבטלה מנוכה מס הכנסה במקור לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס ההכנסה והתקנות לפיה. אם יש לך אישור על הנחה או פטור ממס הכנסה, עליך להגיש אותו לביטוח לאומי, או לחילופין למס הכנסה לקבלת החזר מס.
  • דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות - מדמי האבטלה מנוכים דמי ביטוח לאומי לפי שיעור המינימום לדמי ביטוח לאומי 27 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), ודמי ביטוח בריאות לפי סכום דמי האבטלה.
  • הכנסות בתקופת אבטלה - אם בתקופת האבטלה יש לך הכנסות מעבודה כשכיר, כעצמאי או מקצבת פרישה מעבודה (פנסיה), ינוכו ההכנסות האלו מדמי האבטלה המגיעים לך. לקבלת מידע נוסף, לחץ כאן.

הפרשים לדמי אבטלה

אם לאחר שהפסקת לעבוד קיבלת ממעסיקך תשלומים עבור 6 חודשי העבודה שנלקחו לצורך חישוב דמי האבטלה, אתה עשוי להיות זכאי לתשלום הפרשים לדמי אבטלה. לבדיקת זכאותך עליך לפנות לסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריך.