הגשת תביעה לתוספת


אופן הגשת התביעה

תביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש בטופס תביעה להשלמת הכנסה בסניף הביטוח הלאומי. 
אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף
שים לב, ניתן למלא את הטופס באתר ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.

אפשר להגיש את התביעה לתוספת השלמת הכנסה כאשר אתה מגיש את התביעה לקצבת אזרח ותיק,
או לאחר מכן, כאשר הכנסתך (או הכנסת בן זוגך) הצטמצמה לסכום שמזכה בתוספת השלמת הכנסה.

מתי תשולם התוספת?

תוספת השלמת הכנסה תשולם לך החל בחודש שהגשת את התביעה, וכל זמן שאתה זכאי לה.
על פי תיקון בחוק, מי שהגיש תביעה להשלמת הכנסה מ-8.12.20 ואילך, ותביעתו אושרה- נבדוק את זכאותו לקצבה רטרואקטיבית עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.