תנאי הזכאות לתוספת


חשוב לדעת!

  • בבדיקת הזכאות להשלמת הכנסה נלקחות בחשבון הכנסות ברוטו מעבודה והכנסות שאינן מעבודה (כמו רכב, נדל"ן, נכסים פיננסיים ועוד) שלך ושל בת זוגך. ישנם מקרים בהם ניתן לבדוק את הזכאות בנפרד מבת הזוג. 
  • ההכנסה המקסימלית שמאפשרת קבלת תוספת השלמת הכנסה מלאה או חלקית, נקבעת בהתאם לגילך ומצבך המשפחתי.
  • אם אתה חבר קיבוץ או מושב שיתופי לא תהיה זכאי לתוספת השלמת הכנסה.
  • לבדיקה כיצד הכנסתך משפיעה על סכום התוספת היכנס למחשבון לחישוב סכום הקצבה.
  • למידע על סכום התוספת לחץ כאן.

תנאי ראשון: הכנסות

להלן אופן חישוב ההכנסות בבדיקת הזכאות להשלמת הכנסה (החל ב- 01.01.2024):

שים לב, הסכומים בדוגמאות הם לצורך הסבר בלבד, ואינם מציינים את סכומי הזכאות.

למי שיש הכנסה מקצבת אזרח ותיק ו/או שאירים בלבד

אתה מקבל קצבת אזרח ותיק ו/או שארים ואין לך הכנסות נוספות.
ההכנסה מקצבה המאפשרת תוספת השלמת הכנסה היא עד לסכום של 4,132 ש"ח  ליחיד, או עד 6,529 ש"ח לזוג.

לדוגמא: 
שני בני זוג מקבלים קצבת אזרח ותיק: הגבר קצבה בסך 1,500 ש"ח, והאישה קצבה בסך 2,000 ש"ח, סה"כ סכום הקצבאות - 3,500 ש"ח. לזוג אין הכנסות נוספות.
סכום השלמת הכנסה מקסימלי לזוג - 5,000 ש"ח
כיוון שלזוג יש הכנסות מקצבאות, סכום התוספת לה יהיו זכאים היא לאחר הפחתת הקצבאות.
סכום הזכאות להשלמת הכנסה: 1,500 ש"ח= 5,000-3,500

למי שיש הכנסה מקצבת אזרח ותיק ו/או שאירים+הכנסה מעבודה

ההכנסה מעבודה המותרת ליחיד - 2,000 ש"ח.
סכום השלמת הכנסה ליחיד - 3,000 ש"ח.


300=500*60%
700 ש"ח= 3,000-2,000-300
סכום הזכאות להשלמת הכנסה - 700 ש"ח

אתה מקבל קצבה ויש לך גם הכנסה מפנסיה.

הכנסה מפנסיה המאפשרת תוספת השלמת הכנסה מלאה היא: 1,630 ש"ח  ליחיד, ו- 2,570 ש"ח לזוג.

אם הכנסתך מפנסיה עולה על הסכומים האלה, נפחית את היתרה מסכום תוספת השלמת הכנסה.

לדוגמא:

הבעל מקבל קצבת אזרח ותיק בסך 2,000 ש"ח
הכנסות בני הזוג מפנסיה- 4,000 ש"ח.
הכנסה מפנסיה המותרת לזוג- 2,500 ש"ח
הסכום אותו נפחית מהקצבה- 1,500 =4,000-2,500 
סכום השלמת הכנסה לזוג - 5,000 ש"ח
סכום הזכאות להשלמת הכנסה: 1,500 ש"ח = 5,000-2,000-1,500 

למי שיש הכנסות מקצבת אזרח ותיק ו/או שאירים + הכנסה מעבודה +הכנסה מפנסיה

אתה מקבל קצבה ויש לך הכנסות מעבודה ומפנסיה.
תוכל לבדוק כיצד הכנסות אלה משפיעות על זכאותך לתוספת השלמת הכנסה באמצעות מחשבון.

למי שיש הכנסות מקצבת אזרח ותיק ו/או שארים+ הכנסות מהון או רכוש

אם יש לך הכנסות מהון או רכוש, וסכום כל ההכנסות ממקורות אלה ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על הסכומים בטבלה, אתה עשוי להיות זכאי לתוספת השלמת הכנסה. מידע נוסף ראה בפרק נכסים.

למי שיש הכנסות מקצבת אזרח ותיק ו/או שאירים+ חסכונות, פקדונות או קופות גמל

אם יש לך חסכון, פיקדון כספי או קופת גמל בסכום שאינו עולה על 39,224 ש"ח ליחיד או 58,836 ש"ח לזוג,
אתה עשוי להיות זכאי לתוספת השלמה הכנסה. מידע נוסף ראה בפרק נכסים.

למי שיש הכנסות מנכסים

סכום ההכנסה מנכס, שנלקח בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת השלמת הכנסה, מחושב כך:

  • נכס פיננסי - סכום ההכנסה מהנכס הפיננסי יחושב על פי שיעור הריבית ויעודכן  פעם בשנה.
  • נכס נדל"ן - סכום ההכנסה מנכס הנדל"ן יחושב על פי ייעוד הנכס: חקלאי, מגורים או מסחרי.

למידע נוסף לחצו כאן

תנאי שני: החזקת רכב

בעלי רכב (כולל אופנוע) וכן מי שמשתמשים באופן קבוע ברכב שאינו בבעלותם, עשויים להיות זכאים לתוספת השלמת הכנסה אם שווי הרכב נמוך מ-63,180 ש"ח .
אם בבעלותך רכב אחד ששוויו גבוה מסכום זה, או שני רכבים גם אם שוויים נמוך מ- 63,180 ש"ח  - אתה עשוי להיות זכאי לתוספת רק במקרים מסוימים- למידע נוסף לחץ כאן

חישוב שווי הרכב

שווי הרכב נקבע על פי מחירון "לוי יצחק" ועל פי הנתונים ברישיון הרכב: דגם, שנת ייצור, בעלים וכדומה. 

שים לב, משווי הרכב לפי המחירון יופחת סכום זיכוי בסך 18,960 ש"ח  או 10,855 ש"ח  - בהתאם לגילך ולהכנסה מעבודה.

למידע נוסף לחץ כאן.

שהות בחו"ל

ניתן לקבל תוספת השלמת הכנסה בתנאים מסוימים גם כשאתה שוהה בחו"ל, אך ישנן הגבלות בנושא.
שים לב, חובה עליך להודיע לנו לפני יציאתך לחו"ל כדי שנוכל לבדוק את המשך זכאותך לתוספת.
מידע נוסף ראה בפרק שהות בחו"ל.

לפרטים מלאים על הזכאות לתוספת השלמת הכנסה לחץ כאן