רכב


תנאי הזכאות לתוספת השלמת הכנסה 

בבדיקת הזכאות לתוספת יש השפעה לגיל, לעובדת היותך עובד או לא עובד ולגובה ההכנסה מעבודה.

 • אם בבעלותך או בשימושך או בבעלות /שימוש בת זוגך או ילדך שנמצא עמך רכב אחד (כולל אופנוע), שערכו אינו עולה על 63,180 ש"ח , אתה עשוי להיות זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבה, בתנאי שאתה עונה על שאר תנאי הזכאות לקצבה. 
  בתנאים מסוימים, שיפורטו בהמשך, הרכב אינו שולל זכאות, גם אם ערכו עולה על 63,180 ש"ח .
 • אם בבעלותך שני כלי רכב או יותר, או ששווי רכב אחד עולה על 63,180 ש"ח , לא תהיה זכאי לתוספת השלמת הכנסה.
 • מי שעובד ומשתכר בחודש יותר מ- 2,968 ש"ח , או הוא או בן/בת הגיעו לגיל פרישה, והם משתכרים (כולל הכנסה מעבודה של ילד) בחודש יותר מ-2,018 ש"ח  – ייחשב שויו של הרכב נמוך משווי הרכב של מי שאינו עובד.

חישוב סכום התוספת למי שיש רכב (החל ב- 01.01.2023):

שלב 1

 • אם אתה עובד ומשתכר בחודש יותר מ-2,968 ש"ח ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה; או שאתה עובד ומשתכר יותר מ-2,018 ש"ח בחודש, והגעת לגיל פרישה, אתה או בן/בת זוגך  - יופחתו מערך הרכב 18,960 ש"ח (זיכוי על ערך הרכב).
 • אם אינך עובד, או שאתה עובד ומשתכר בחודש פחות מ-2,968 ש"ח , ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה; או שאתה עובד ומשתכר בחודש פחות מ-2,018 ש"ח , והגעת לגיל פרישה, אתה או בן/בת זוגך - יופחתו מערך הרכב 10,855 ש"ח (זיכוי על ערך הרכב).

שלב 2

מסכום שווי הרכב לאחר שהופחת סכום הזיכוי (כמפורט בשלב 1), יילקח בחשבון 3% .

שלב 3

הסכום המתקבל בשלב 2 יופחת מסכום תוספת השלמת ההכנסה, שעשויה להיות מגיעה לך אלמלא היה לך רכב. 

- אם לילדך רכב בבעלותו, ויש לו הכנסות מעבודה - יילקח בחשבון שווי הרכב, אבל לא יילקחו בחשבון ההכנסות מעבודה.

 • אם פוטרת או התפטרת מעבודתך, ואתה זכאי לדמי אבטלה, וב-3 החודשים שלפני הפיטורין קיבלת קצבת הבטחת הכנסה/ תוספת השלמת הכנסה, ובבעלותך או בשימושך רכב - תיחשב כמי שעבד גם בשלושת החודשים שלאחר הפיטורין, לצורך חישוב סכום שווי הרכב.
 • אם הכנסתך ירדה וב-3 החודשים שקדמו לירידה בהכנסה, קיבלת קצבה להבטחת הכנסה/ תוספת השלמת הכנסה ובבעלותך או בשימושך רכב - תיחשב כמי שעובד ומשתכר 25% מהשכר הממוצע (2,968 ש"ח ) בחודש שבו חלה ההפחתה בהכנסתך ובחודשיים שלאחר מכן.

במקרים האלה לא תישלל הזכאות לתוספת בשל רכב אחד, גם אם שוויו יותר מ-63,180 ש"ח :

 • הוא הוכר כמורשה נהיגה ברכב של מי שזכאי לקצבת ניידות (גם אם הנכה אינו בן זוגו או ילדו).
 • הוא הוכר כמורשה נהיגה ברכב של מי שזכאי לקצבת ניידות (גם אם הנכה אינו בן זוגו או ילדו).
 • הוא, בן זוגו או ילדו נכה ברגליו והוכר על ידי רופא המוסד.
 • לילדו משולמת גמלה לילד נכה.
 • הוא או בן זוגו חולים, ורישיון הרכב של החולה הופקד במשרד הרישוי
 • הוא מסיע ברכבו בן משפחה חולה לצורך טיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה. בכל מקרה האישור לכך יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא המוסד לביטוח לאומי.

במקרים האלה לא תישלל הזכאות לתוספת בשל רכב אחד, גם אם שוויו מעל 63,180 ש"ח , עד 3 חודשים:

 • הוא הורה לילד נכה או שהוא מקבל ניידות, ויש בבעלותו או בשימושו שני כלי רכב - אם קנה רכב חדש, ועדיין לא הספיק למכור את הרכב הישן. 
 • הוא הורה לילד נכה, וסיים את הזכאות לקצבת ילד נכה. 
 • הוא אלמן או היא אלמנה, שאין  להם רישיון נהיגה, ובן הזוג שנפטר היה בעלים של הרכב.
 • נקבעה זכאות לקצבה לבעל רכב על פי הכללים המפורטים כאן, ובעל הרכב נפטר או שנכנס למאסר או למעצר. 

הגשת תביעה

מי שבבעלותו או ברשותו רכב והוא סבור שהוא עשוי להיות זכאי לתוספת השלמת הכנסה על פי הכללים המפורטים כאן, מתבקש להגיש תביעה להשלמת הכנסה בסניף הקרוב למקום מגוריו, מוקדם ככול האפשר.
ניתן למלא את התביעה באתר ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.

הטבה למקבלי השלמת הכנסה לפני חודש ספטמבר 2012

אם קיבלת תוספת השלמת הכנסה לפני חודש ספטמבר 2012, ולא חלה הפסקה בזכאותך והיה בבעלותך או בשימושך או בבעלות או בשימוש בת זוגך רכב אחד- תמשיך להיות זכאי לתוספת, בלי ששווי הרכב יילקח בחשבון, כל עוד אתה ממשיך לעמוד בתנאים כפי שנקבעו לפני תיקון החוק:

 • הכנסתך מעבודה עולה על 25% מהשכר הממוצע - 2,968 ש"ח ואם הגעת לגיל פרישה, אתה או בן/בת זוגך- הכנסתך מעבודה עולה על 17% מהשכר הממוצע - 2,018 ש"ח .
 • לרכב נפח מנוע עד 1,300 סמ"ק ומלאו לו 8 שנים. או לרכב נפח מנוע עד 1,600 ומלאו לו 13 שנים.

לרשותך מחשבון לחישוב תוספת השלמת ההכנסה המגיעה לך.