נכסים


סכום ההכנסה מנכס, שנלקח בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת השלמת הכנסה, מחושב כך:

  • נכס פיננסי - סכום ההכנסה מהנכס הפיננסי יחושב על פי שיעור הריבית ויעודכן  פעם בשנה.
  • נכס נדל"ן - סכום ההכנסה מנכס הנדל"ן יחושב על פי ייעוד הנכס: חקלאי, מגורים או מסחרי.

מטרת התיקון הייתה להיטיב עם תובעי הקצבה להבטחת הכנסה בעלי הנכסים. לפי התיקון סכומי ההכנסה מנכס פיננסי ומנדל"ן, הנלקחים בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת השלמת הכנסה, מחושבים על פי שווי הנכס, הרכב המשפחה וגיל התובע באופן מדורג.

הכללים לחישוב ההכנסה מנכס פיננסי (החל ב- 01.01.2023):

  • נכס ששוויו אינו עולה על 37,972 ש"ח ש"ח ליחיד, ו-56,958 ש"ח לזוג, לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
  • שווי הנכס שנלקח בחשבון הוא שוויו לאחר שהופחת ממנו הסכום שלמעלה.
  • על הסכום הנותר לאחר הפחתת הסכום שאינו נלקח בחשבון משויו המלא של הנכס, יחושב שיעור הריבית (שהוא כיום 0.66% ) מחולק ב-12.
  • התוצאה המתקבלת מחישוב זה היא ההכנסה החודשית הנלקחת בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לקצבה.
נכס ששוויו עד 103,327 ש"ח, תחושב ההכנסה ממנו לפי הכללים שפורטו למעלה.
נכס ששוויו 103,327 ש"ח ויותר, תחושב ההכנסה ממנו לפי הרכב המשפחה, הגיל ושווי הנכס.
קיימות 3 מדרגות של שווי נכס, ועל כל מדרגה שיעור הריבית משתנה. ככל ששווי הנכס גבוה מ-103,327 ש"ח, שיעור הריבית לכל מדרגה עולה.
ההכנסה שנלקחת בחשבון לצורך חישוב תוספת השלמת הכנסה היא סך כל ההכנסה שמתקבלת משיעור הריבית לכל מדרגה במצטבר. 

הכללים לחישוב ההכנסה מנדל"ן:

הכנסה מנכס נדל"ן תחושב באופן מדורג לפי שווי הנכס  ייעוד/סוג הנכס, הרכב המשפחה וגיל התובע.

לרשותך מחשבון לחישוב תוספת השלמת ההכנסה המגיעה לך