ASD - הספקטרום האוטיסטי


הורה ל​ילד שאובחן על הספקטרום האוטיסטי (ASD) בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יהיה זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

ילד שנמצא בתהליך של אבחון עשוי להיות זכאי לקצבה מסיבות אחרות, כמו השגחה, ולכן מומלץ להגיש תביעה כבר בשלב זה.

איזה מסמכים צריך להגיש?   

צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

מהו סכום הקצבה?

ילד הזכאי לקצבה בשל אוטיזם, תשולם עבורו קצבה בשיעור 100%, בסך 3,479 ש"ח .

הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.

קביעת זכאות

  • ילד עם אבחון שבוצע לפני גיל 3 - תיקבע לו זכאות עד גיל 10.
  • ילד עם אבחון שבוצע לאחר גיל 3 - תיקבע לו זכאות אוטומטית וקבועה עד גיל 18 ו-3 חודשים.

חשוב לדעת

קישורים לחוזרים רלוונטיים:

חוזר 1952- ילדים בספקטרום האוטיסטי

סכום הקצבה החל ב- 01.01.2024