4. אתה עומד במבחן הכנסות


זכאותך לקצבת אזרח ותיק מגיל הפרישה עד גיל הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
ההכנסות שנלקחות בחשבון הן הכנסות מעבודה ושלא מעבודה.

חשוב לדעת! במעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק אין מבחן הכנסות. כשתגיע לגיל הזכאות, תהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק, בלי קשר להכנסותיך.


לפניך הסבר על חישוב מבחן ההכנסות בהתאם להכנסותיך:

לידיעתך, אם בשל הכנסות גבוהות אינך מקבל קצבת אזרח ותיק בין גיל הפרישה לגיל הזכאות,
כשתקבל קצבת אזרח ותיק תהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה בשיעור 5% עבור כל שנה, שבה לא קיבלת קצבה בשל הכנסותיך.

ההכנסות שאינן נלקחות בחשבון בבדיקת זכאות לקצבת אזרח ותיק

  • הכנסה מקצבה המשולמת על פי חוק ישראלי או דיני חוץ, או על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה  שנעשו בישראל או בחוץ לארץ (כגון פנסיה ממקום העבודה או פנסיה מגרמניה).
  • הפרשי הצמדה על מלוות או על פקדונות או על תוכניות חיסכון, בתנאי שהם פטורים ממס הכנסה.

בדיקת הכנסות למי שקיבל קצבת נכות כללית לפני שהגיע לגיל פרישה

מי שקיבל קצבת נכות לפני שהגיע לגיל הפרישה, יקבל בגיל הפרישה קצבת אזרח ותיק וקצבת הנכות שלו תופסק. סכום קצבת האזרח ותיק שייקבל יהיה בגובה קצבת הנכות ששולמה לו או בגובה קצבת אזרח ותיק המגיעה לו- הגבוהה מביניהן.  
  • במעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק אין מבחן הכנסות לגבי קצבת אזרח ותיק.
  • מי שמקבל קצבת אזרח ותיק בתוספת השלמה לנכות- הכנסתו מפנסיה והכנסותיו שלא מעבודה עשויות להשפיע על תוספת עבור בת/בן זוג לפי חוק נכות.