4. אתה עומד במבחן הכנסות או שהגעת לגיל הזכאות


הזכאות לקצבת אזרח ותיק מגיל הפרישה עד גיל הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
ההכנסות שמובאות בחשבון הן הכנסות מעבודה ושלא מעבודה.

חשוב לדעת! 

  • במעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק אין מבחן הכנסות. 
  • בגיל הזכאות (70 שנה) קצבת אזרח ותיק משולמת בלי מבחן הכנסות.

חישוב גובה ההכנסות תלוי בסוג ההכנסה:

שימו לב, מי שלא מקבל קצבת אזרח ותיק בין גיל הפרישה לגיל הזכאות בשל הכנסות גבוהות, יהיה זכאי כאשר יקבל את הקצבה לתוספת דחיית קצבה בשיעור של 5%, עבור כל שנה שבה לא קיבל קצבה בשל הכנסותיו.

ההכנסות שאינן נלקחות בחשבון בבדיקת הזכאות לקצבה

  • הכנסה מקצבה המשולמת על פי חוק ישראלי או דיני חוץ או על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה  שנעשו בישראל או בחוץ לארץ (כגון פנסיה ממקום העבודה או פנסיה מגרמניה).
  • הפרשי הצמדה על מלוות, על פקדונות או על תוכניות חיסכון, בתנאי שהם פטורים ממס הכנסה.

בדיקת הכנסות למי שקיבל קצבת נכות כללית לפני שהגיע לגיל הפרישה

מי שקיבל קצבת נכות לפני שהגיע לגיל הפרישה, יקבל בגיל הפרישה קצבת אזרח ותיק וקצבת הנכות שלו תופסק. סכום קצבת אזרח ותיק שיקבל יהיה בגובה קצבת הנכות ששולמה לו או בגובה קצבת אזרח ותיק המגיעה לו – הגבוה מביניהם.  
  • במעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק אין מבחן הכנסות.
  • מי שמקבל קצבת אזרח ותיק בתוספת השלמה לנכות- הכנסתו מפנסיה והכנסותיו שלא מעבודה עשויות להשפיע על תוספת עבור בת או בן זוג לפי חוק נכות.