זכאות לדמי אבטלה למי שהפסיק לעבוד מיולי 2021 ואילך


שים לב, הגעת לדף בארכיון - המידע באתר זה היה רלוונטי לתקופת הקורונה.

מי שהפסיק לעבוד מ-2.7.21 ואילך, תביעתו לדמי אבטלה תיבדק בהתאם לתנאי הזכאות הרגילים לדמי אבטלה.
עם זאת, ישנם מספר הקלות ושינויים שנעשו בתנאי הזכאות ובסכום דמי האבטלה.

חשוב לדעת! מי שיצא לחל"ת מיוזמתו (גם אם החל"ת מוצדק) מ-2.7.21 ואילך- לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.

שינויים בתנאי הזכאות לדמי אבטלה

קיצור תקופת אכשרה 

אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא צבירת תקופת אכשרה של לפחות 12 חודשי עבודה כשכיר מתוך 18 החודשים האחרונים. 
מי שהפסיק לעבוד מ-2.7.21 ואילך, יכול להיות זכאי לדמי אבטלה חלקיים אם צבר לפחות 6 או 10 חודשי עבודה.
למידע על קיצור תקופת האכשרה לחצו כאן.

שימו לב, מי שצבר פחות מ-12 חודשי עבודה יקבל 85% מסכום דמי האבטלה הרגילים.

תשלום למי שיוצא לחל"ת

תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה למי שיוצא לחל"ת מ-2.7.21 ואילך - תהיה 30 יום לפחות.
כמו כן, תשלום דמי האבטלה יתחיל רק לאחר ניכוי ימי החופשה שנותרו אצל המעסיק.

הקלה בחישוב תקופת הזכאות לדמי אבטלה

במשבר הקורונה שולמו ימי אבטלה רבים מעבר לזכאות המקורית. כדי לאפשר חזרה למצב שגרה, ותשלום דמי אבטלה באופן רגיל – לא נכלול את ימי האבטלה ששולמו במסגרת התקנות לשעת חירום בזמן הקורונה במצבים האלה:
  • מובטל חוזר מתחת לגיל 40 - מספר הימים שעבורם תוכל לקבל דמי אבטלה בכל התביעות לא יעלה על 180% ממספר הימים המרביים שלהם אתה זכאי. בחישוב הזכאות לא ייכללו ימי האבטלה הנוספים ששולמו בתקופת הקורונה. למידע נוסף לחץ כאן
  • תשלום אבטלה שנה אחר שנה -אם הגשת תביעה לדמי אבטלה שנה אחר שנה (לדוגמה בשנת 2020 ובשנת 2021), מספר הימים שעבורם תוכל לקבל דמי אבטלה בתביעה החדשה, יחושב בכל חודש בהתאם לימי האבטלה שקיבלת ב-11 החודשים שקדמו לחודש התשלום, גם אם ימי האבטלה שייכים לתביעה קודמת. בחישוב הזכאות לא ייכללו ימי האבטלה הנוספים ששולמו בתקופת הקורונה. למידע נוסף לחץ כאן
  • קיזוז דמי אבטלה ממענק עבודה מועדפת לחייל משוחרר - אם קיבלת דמי אבטלה ב–11 החודשים שקדמו לתחילת עבודתך הנדרשת הראשונה, ישולם לך מענק בשיעור מופחת. חלק מהתשלום שקיבלת עבור ימי האבטלה ינוכה מסכום המענק המגיע לך. בחישוב סכום המענק לא ייכללו ימי האבטלה הנוספים ששולמו בתקופת הקורונה. 

שינויים בסכום דמי האבטלה ובתשלום

חמשת ימי האבטלה הראשונים

בדומה למצב שהיה לפני הקורונה, מי שהגיש תביעה לדמי אבטלה מ- 1.7.21 ואילך, לא ישולמו לו דמי אבטלה עבור 5 ימי האבטלה הראשונים בכל 4 חודשי התייצבות רצופים בשירות התעסוקה.

ימים אלו לא מופחתים ממכסת ימי האבטלה המרביים.

דמי האבטלה המקסימליים

דמי האבטלה המרביים ליום עבור 125 ימי התשלום הראשוניים יהיו  501.44 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).
החל ביום התשלום ה-126 דמי האבטלה המרביים ליום יהיו 334.29 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)זאת כפי שהיה לפני הקורונה.

תשלום דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת

הזכאות לקבל דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת הוארכה עד ל-31.12.22.
בתקופה זו, דמי האבטלה לא יילקחו בחשבון ככפל קצבאות אלא כהכנסה מעבודה. 
הקצבאות הנוספות הן: דמי מזונות, הבטחת הכנסה, קצבת אזרח ותיק (לנשים מגיל 62 עד 67), קצבת שאירים וקצבת נכות כללית (תוספת עבור בני זוג וילדים).

סכום דמי האבטלה למובטל מתחת לגיל 28 שיש עימו ילד

סכום דמי האבטלה למובטל מתחת לגיל 28 שיש עימו ילד, יחזור לסכום המקורי הקבוע בחוק, החל מהתשלום עבור חודש יולי 2021 (שישולם באוגוסט).
כלומר, מובטל מתחת לגיל 28 שיש עימו ילד, יקבל דמי אבטלה כמו מי שטרם מלאו לו 28 שנה.
שימו לב, עדכון הסכום יהיה גם למי שהפסיק לעבוד לפני 1.7.21 וממשיך לקבל דמי אבטלה.

מובטל הלומד בהכשרה מקצועית

מי שמשתתף בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה יקבל עבור ימי האבטלה שלו דמי אבטלה בשיעור מלא (ולא בשיעור 70% כפי שהיה לפני הקורונה).
האפשרות לקבל תשלום רגיל בזמן ההשתתפות בהכשרה מקצועית הוארכה עד ה-31.12.22.
חשוב להדגיש כי דמי האבטלה בזמן הכשרה מקצועית משולמים רק אם נותרו לך ימי אבטלה. ברגע שמסתיימים ימי הזכאות לדמי אבטלה, התשלום יופסק גם אם הקורס ממשיך.