הנחיות להגשת הצעה ל"גיליון נושא"


כללי

ביטחון סוציאלי הוא כתב עת אקדמי-מדעי העוסק במגוון היבטים של מדיניות חברתית, ביטחון סוציאלי ורווחה: היבטים כלכליים, פוליטיים, דמוגרפיים, היסטוריים, משפטיים, גיאוגרפיים, בריאותיים וחינוכיים.

לביטחון סוציאלי מסורת ארוכה של גיליונות נושא (Special Issues) - גיליון  שבו אסופת  מאמרים בנושא מסוים. גיליון כזה מספק ריבוי תובנות בנושא הנדון או שהוא מעמיק לדון ולחקור בו. גיליונות נושא בעבר עסקו בעבודה הסוציאלית מודעת עוני, אמהות בישראל, הדיור הציבורי ועוד.

גיליון נושא יכלול אחד או יותר מן ההיבטים האלה:

  • סוגיות מקומיות, ובמיוחד קידום חיבורים בין המקומי לבינלאומי, באמצעות פרסום מאמר מרכזי מתורגם  או ריאיון עם חוקר מומחה בתחום
  • שיתוף פעולה בין דיסציפלינות שונות (כגון מדיניות ציבורית, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, כלכלה, או מדע המדינה)
  • מאמרים  של חוקרים בתחילת דרכם
  • מאמרים של חוקרים ממגוון  רחב של מוסדות ההשכלה הגבוהה – אוניברסיטאות ומכללות כאחד.

הנחיות להגשת הצעה לגיליון נושא

  • אורכה של ההצעה לא יעלה על 5 עמודים (רווח כפול, פונט 12).
  • יש להציג את הרציונל התיאורטי והמחקרי של הגיליון המוצע כך שיתאים לתכנים של כתב העת כפי שהוצגו לעיל. במסגרת זו יש לפרט כלהלן: מטרותיו של הגיליון כמכלול; העניין שיש בנושא המוצע לקהילת הקוראים של  כתב העת;  החדשנות שבנושא המוצע; היתרונות שבפרסום המאמרים כאסופה מעבר לתרומה שבפרסום כל אחד מהם בנפרד.
  • יש לציין את שמותיהם ופרטיהם של העורכים, ובמידת האפשר גם את הכותבים הצפויים להשתתף בו.
  • יש להציג במידת האפשר את שמו של כל מאמר הצפוי להיכלל בגיליון ופסקה המתארת בקצרה את מוקד המחקר וזיקתו לגיליון המוצע.

כל הצעה תועבר לדיון ולאישור המערכת.

לאחר שההצעה תאושר:

  • המאמרים יעברו שיפוט פנימי של העורכים-אורחים ולאחר מכן יישלחו על ידי המערכת לשיפוט עמיתים כמקובל. העורכים יוכלו להציע שופטים למאמרים. המערכת אינה מתחייבת לקבל את כל  המאמרים.
  • דבר העורכים ייכתב על-ידי העורכים וישמש כמבוא לגיליון.